Ciljevi

Opšti cilj projekta je unapređenje istraživačkog i inovacionog kapaciteta Tehnološko-metalurškog fakulteta u oblasti inženjerstva biomaterijala, saradnjom sa vodećim institucijama sposobnim da doprinesu značajanom unapređenju ekspertize istraživača, što će dovesti do stvaranja novih medicinskih proizvoda i uređaja, i dugoročno, doprineti uspostavljanju visokotehnološkog biomedicinskog, industrijskog i socijalno-ekonomskog sektora.

Specifični ciljevi ovog projekta su:

SO1: Uspostavljanje novih, snažnih i održivih veza između TMF-a i tri međunarodne vodeće institucije sa ciljem uspostavljanja perspektivne, dugoročne saradnje, uključujući i saradnju sa malim i srednjim preduzećima i industrijom.

SO2: Povećanje broja naučnih publikacija koje objavljuje TMF u recenziranim časopisima sa otvorenim pristupom u oblasti biomedicine, medicine i farmacije, uz porast prosečnog IF.

SO3: Povećanje broja prezentacija na međunarodnim konferencijama na kojima učestvuje TMF.

SO4: Organizacija i realizacija šest seminara i radionica, dve integrisane letnje škole i jedne međunarodne konferencije koje pokrivaju različite teme u oblasti inženjerstva biomaterijala.

SO5: Najmanje 28 kratkoročnih mesečnih misija razmene osoblja, 15 poseta stručnjaka iz Srbije, uz 9 poseta u Srbiju sa ciljem razmene znanja i ekspertize.

SO6: Obučavanje istraživačkog i administrativnog osoblja TMF za pisanje predloga projekata i upravljanje i administrativno vođenje projekata, tako da će se formirati interna ekspertska grupa i pripremiti najmanje jedan predlog istraživačkog projekta u vezi sa biomaterijalima po aktuelnim pozivima u sklopu Okvirnog programa ili međunarodne kooperativne šeme sa TMF-om kao partnerom.

SO7: Pokretanje zajedničkih projekata TMF-a sa industrijskim partnerima radi translacije istraživanja i komercijalizacije novih biomaterijala, na osnovu obuka stečenih u okviru ovog projekta.