Radni paketi

Projekat je podeljen u 6 radnih paketa (WP).

  • WP1 (upravljanje projektom i koordinacija) bavi se seobuhvatnim upravljanjem i koordinacijom projekta. Takođe uključuje zadatke finansijskog upravljanja, nadzor nad svim aktivnostima vezanim za mlade istraživače, analizu kvaliteta primenjenih mera i praćenje rodnih aspekata.
  • WP2 (diseminacija i eksploatacija rezultata) bavi se diseminacijom i promocijom rezultata tokom trajanja projekta i nakon njegovig završetka. Upravljanje pravima intelektualne svojine takođe je uključeno u ovaj radni paket.
  • WP3 (Udruživanje ekspertiza) ima za cilj razmenu znanja i stručnosti kroz kratkoročne razmene osoblja, posete eksperata i zajedničko podučavanje i stručno osposobljavanje mladih istraživača na TMF-u. WP3 takođe uključuje aktivnosti usmerene na poboljšanje veština u upravljanju istraživačkim projektima. U tom smislu, ovaj paket predstavlja sredstvo za udruživanje pojedinačnih ekspertiza sa posebnim fokusom na mlade istraživaće na TMF-u, kao i za neposredno povećanje naučne izvrsnosti i sposobnosti TMF-a da se takmiči za finansiranje istraživanja.
  • WP4 (Integrisanje znanja u lokalno okruženje) obuhvata interakciju projekta sa lokalnim partnerima (Medicinski fakultet, Farmaceutski fakultet, IMGGE, INEP, IBISS, Onkološki institut Vojvodine i druge institucije, relevantne za biološke i kliničke studije, kao i Inovacioni centar TMF za transfer tehnologije, razvoj start-up preduzeća i industrijsku saradnju) kako bi se osigurala integracija rezultata projekta u lokalnu nauku i tehnologiju, kao i u industrijsko okruženje i izgradio održivi ekosistem oko TMF-a. WP4 takođe uključuje komunikaciju sa relevantnim industrijama (farmaceutske i biomedicinske kompanije), ali i analizu inovacionog potencijala razvijenih biomaterijala i mogućnosti njihove primene u medicinskim proizvodima. Aktivno angažovanje osoblja TMF-a u radu Inovacionog centra TMF, kao i saradnja sa partnerima iz oblasti prirodnih nauka, pruža jedinstvenu priliku za ubrzani razvoj naučnih kompetencija u oblasti primene biomaterijala za medicinska sredstva.
  • WP5 (Širenje znanja) objedinjuje aktivnosti obuke i prenosa veština koje su usmerene na širu naučnu publiku, kroz radionice o biomaterijalima, letnje škole i konferenciju ExcellMater. Zadaci u WP5 su posebno prilagođeni tako da obuhvate sva ključna znanja uzimajući u obzir da će ove aktivnosti takođe biti prilagođene učesnicima različitih profila. WP5 predstavlja sredstvo za proširivanje znanja, kroz uticaj na naučni, društveni i ekonomski život u Srbiji.
  • WP6 (Etika) postavlja etičke zahteve sa kojima se projekat mora uskladiti.