Misija

Misija projekta ExcellMater je povećanje naučnog i tehnološkog kapaciteta Tehnološko-metalurškog fakulteta u oblasti inženjerstva biomaterijala efikasnim prenošenjem znanja i ekspertize partnera na projektu koji su vodeće međunarodne institucije, sa posebnim fokusom na biološku karakterizaciju, translaciju znanja, komercijalizaciju, i kliničku primenu novih biomaterijala. Uspešno udruživanje i prateće akcije stvoriće novu generaciju naučnika na TMF-u sposobnih da dizajniraju, koordiniraju i sprovode eksperimentalna istraživanja biomaterijala sa jasnom vizijom mape puta od laboratorije do klinike, posebno usmerene na razvoj novih, personalizovanih biomedicinskih proizvoda. Isto tako, cilj je da TMF deluje kao središte za okupljanje lokalnih partnerskih institucija koje rade u oblastima biomedicinskih i prirodnih nauka, kao i za stvaranje uspešnih veza sa zainteresovanim malim i srednjim preduzećima i industrijskim partnerima. Efikasne akcije predviđene projektom imaju za cilj da privuku pažnju šire nacionalne i međunarodne naučne zajednice, zdravstvenog sektora i kompanija, kao i šire javnosti, povećavajući tako vidljivost i atraktivnost TMF-a.

Vizija

Vizija projekta ExcellMater je izgradnja ekosistema oko Tehnološko-metalurškog fakulteta koji će okupiti ključne igrače iz akademskog, naučnog, zdravstvenog i industrijskog sektora uz uspostavljanje funkcionalne dvosmerne komunikacije sa pacijenatima i širom javnošću, radi efikasne translacije rezultata istraživanja do novih medicinskih proizvoda u Srbiji, što će imati direktan uticaj na ekonomiju, zdravstveni sistem i generalno na kvalitet života.